Wetgeving

De wetgeving op het gebied van luchtverontreiniging wordt bepaald op Europees niveau. De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit 2008/50/EG is omgezet in nationale en regionale wetgeving. In deze richtlijn zijn oudere (dochter)richtlijnen verwerkt, plus het besluit over de informatieverstrekking rond luchtkwaliteitsmetingen. Er zijn grenswaarden opgenomen voor meerdere luchtverontreinigende stoffen zoals voor stikstofoxyden, zwaveldioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. Voor fijnstof zijn de grenswaarden voor PM10 en grens- en richtwaarden voor PM 2,5 van belang.
De richtlijn is op gericht op de luchtkwaliteit in aangewezen gebieden, zodat voor de bestrijding van de luchtverontreiniging alle bronnen kunnen worden aangepakt. Daartoe worden zones of agglomeraties benoemd waarvoor luchtkwaliteitsplannen worden ontwikkeld, zodra daar overschrijdingen van de grenswaarden dreigen. Een bijkomende regeling is het verzoek tot uitstel om aan bepaalde grenswaarden te kunnen voldoen, de zogenaamde derogatie, voor PM10, stikstofoxiden en benzeen.

bron:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:EN:NOT